شکل و صورت ما در دنیای دیگر

سلام دوستان:

 ملا صدرای عزیز گویدکه حکمای پیشین گفته اند که:

 از هر حرکت فکری ویا عملی ویا گفتاری صورت های روحانی وجسمانی 

 برای تو در عالم دیگر ظاهر می شود.یعنی مواد شکل شما در دنیای دیگر 

 عبارت است از تصورات باطنی واندیشه ودقت های فکری ویادآوری واذکار.

 لذا اگر بر ما صفت شهوت وآز حاکم شود شکل حیوانی داریم !

 واکربر ما صفت غلبه وبرتری جویی ریاست کند شکل درنده ها را داریم!

 واگر بر ما صفت مکر وفریب وخودپسندی حاکم شود ،شکل شیطانی داریم!

 واگر برما صفت رهایی از این صفات وتجرد جسمانی وادراک معقولات

 حاکم شود شکل ما شکل فرشته ای از فرشتگان است.

پس انسان ها در دنیا بر حسب ظاهر یک شکل دارند ولی در دنیای دیگر

  که بر اساس باطن است شکل ها همه با هم متغیر است!!!واسلام

 (بااستفاده از تفسیر سوره زلزال از ملا صدرای عزیز وعکس را هم از وب

 دوستم...می باشد)قلبماچقلب

/ 0 نظر / 10 بازدید