اسرار نیاز

زیبایی نماز و ایات و اسرار ان برای روح زیبای تو...

وسیله قرب
ساعت ٧:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/۱٤   کلمات کلیدی: قرب ،جمکران

عکس مسجد جمکران سلام دوستان:

هرکس به آسمان آبی وپر از ستاره وشگفت

 انگیز بالای سرش نگاه کند وبه زمین اسرار

آمیز زیر پایش توجه کند ،دلش گواهی می دهد

که خدای توانا ودانایی این همه را خلق کرده

است.ومتوجه می شود که ارتباط با او بسیار

جالب وبا ارزش است ! اما چگونه وبه چه

وسیله؟

جواب این در خود عالم سرتا پا منظم و ریبای 

هستی داده شده است.

آدم هایی با دل های پاک از میان خود مردم 

توسط خدای مهربان عالم انتخاب شده اند.

که آخرین آنها محمد(ص)است وکتابش قرآن.

پیامبر از دنیا رفته اما پیامبری ونمایندگی از

آن خدای مهربان وزیبا وعالم ودوستدار وهادی

بندگان ادامه دارد وکسانی به نیابت از آن

پیامبر رحمت رابط بین خدا ومردم بوده و

هستند به نام امام .که دوازدهمین از آنها 

همان است که نامش نام آخرین پیامبر و

به مهدی شهره است وبرای حفظ شدن از 

دشمنان آواره کوه ودشت وکوچه های بی

کسی است آیا می شود روزی من وتو و

دیگران به یاری او برخیزیم ودشمنانش را کنار

زده او را بین خود بیابیم تا آیات الهی را از زبانش

بطور روشن وبا تفسیری نورانی بیابیم .وبه

گفته قرآن وسیله قرب الهی را درک کنیم.

ودر محراب مسجدش سجده شکر گذاریم.